Fotowoltaika - dotacje

Program Prosument

Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” stworzony został, aby ograniczyć lub wykluczyć emisję dwutlenku węgla i upowszechnić zastosowanie tego rodzaju źródeł energii. Uświadamia, że energia elektryczna oraz ciepło może być z powodzeniem wytwarzane z pomocą tej metody, zarówno dla wspólnot bądź spółdzielni mieszkaniowych, jak i dla osób prywatnych. Zadaniem tego programu jest też promocja nowych technologii OZE i postaw prosumenckich, co wiąże się z podniesieniem świadomości ekologicznej oraz inwestorskiej. Ma też wpływ na to, jak rozwija się rynek dostawców tego rodzaju sprzętu i instalatorów, a zarazem zwiększa liczbę miejsc pracy w tej branży.

Program „Prosument” wdrażany jest w latach 2014-2022, przy czym umowy kredytu można zawierać do 2018 r. Jego zasób finansowy liczy 800 milionów złotych i dzieli się na dotacje bezzwrotne (280 milionów złotych) i niskoprocentowe pożyczki (520 milionów złotych).

Program ten pozwala kupować i montować nowe instalacje oraz mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii dzięki wsparciu otrzymanemu z dofinansowania. Można dzięki temu produkować: - energię elektryczną - ciepło wraz z energią elektryczną, przy użyciu jednej połączonej instalacji lub też dwóch osobnych w tym samym budynku. Znajduje to zastosowanie w mieszkalnych budynkach wielorodzinnych bądź jednorodzinnych i pozwala wymienić istniejące instalacje skuteczniejsze, a zarazem bardziej ekologiczne. Program nie obejmuje dofinansowań związanych z zakupem i montażem jedynie instalacji źródeł ciepła.

Beneficjenci programu to osoby fizyczne, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe, a także instytucje samorządu terytorialnego wraz z ich związkami.

Opłacalność inwestycji w ramach programu Prosument

Przyjęta przez Sejm ustawa odnośnie odnawialnych źródeł energii obejmuje wiele aspektów wpływających na energetykę prosumencką:

  • zobowiązuje do zakupu energii elektrycznej z nowych instalacji OZE do 10 kW, według stałej taryfy gwarantowanej przez 15 lat
  • nakazuje zakupić niewykorzystaną energię elektryczną po cenie, która stanowi 100% standardowego kosztu energii elektrycznej, w oparciu o rynek konkurencyjny z poprzedniego kwartału,
  • wprowadza obowiązek rozliczania różnic między ilością energii elektrycznej uzyskanej z sieci, a ilością, która została wprowadzona do sieci w półrocznych okresach (net-metering).
Nowe zasady wsparcia będą obowiązywać od 1 stycznia 2016.

Analiza wpływu ustawy na program „Prosument” pokazuje, że brak w niej wskazań odnośnie metod określania i opcji łączenia dotacji z taryfami gwarantowanymi w przypadku mikroinstalacji. Z tego powodu nie ma możliwości określenia czy inwestorzy otrzymujący dofinansowanie z NFOŚiGW będą mieli dostęp do taryf gwarantowanych. Ustawa nie precyzuje też możliwości wyboru formy pomocy przez prosumenta.

Gdy wyżej opisane zagadnienia się wyjaśnią, a opłacalność budowy mikroinstalacji dla beneficjentów zostanie odpowiednio przeanalizowana, NFOŚiGW podejmie decyzję odnośnie konieczności zaadaptowania formy, wysokości oraz zakresu wsparcia, jakie mają obowiązywać w programie „Prosument”.
Jeśli chodzi o inwestorów, którzy uzyskają dotację, to wraz z nastaniem 2016 roku będą oni mieli możliwość sprzedaży nadwyżek energii do sieci po takich samych cenach, jakie obowiązują na rynku i skorzystania z reguły net-meteringu (czyli rozliczyć z operatorem różnice energii w okresach półrocznych).

Fotowoltaika dotacje – podstawowe zasady:

 • pożyczka lub kredyt preferencyjny razem z dotacją liczy w sumie do 100% kosztu kwalifikowanego instalacji,
 • dotacja wynosi 40% dofinansowania przed końcem 2016 roku, a zostaje obniżona do 30%, przy czym dotacje fotowoltaiki oraz innych źródeł energii elektrycznej mają wyższy próg,
 • koszty kwalifikowane nie przekraczają 100 000 złotych dla osób fizycznych, a 200 000 złotych dla spółdzielni oraz wspólnot,
 • pożyczka i kredyt zostają objęte oprocentowaniem w wysokości 1%,
 • okres finansowania kredytu lub pożyczki nie może przekraczać 15 lat,
 • możliwość otrzymania dofinansowania z innych dotacji publicznych jest wykluczona,
 • okres zrealizowania inwestycji liczy do 18 miesięcy od dnia, gdy umowa kredytu została zawarta,
 • okres karencji odnośnie spłaty kapitału kredytu wynosi maksymalnie 6 miesięcy od dnia, w którym przedsięwzięcie dobiegnie końca.

Fotowoltaika w programie Prosument zostaje dofinansowana, jeśli przedłoży się umowę z wybranym wykonawcą instalacji, która zawiera między innymi zobowiązanie do przeprowadzenia montażu w oparciu o obowiązujące przepisy, a także zalecenie producenta.

Taryfa gwarantowana FIT

Taka sama inwestycja może zostać przeprowadzona taniej, unikając działań biurokracyjnych oraz drogich projektów. Zamiast wydawać 24 000 złotych, można dokonać tego samego za 18 000. Przez 5 lat, instalacja jest w stanie wyprodukować taką samą ilość energii, czyli 13 MWh. Przy jednakowym zużyciu połowy na własny użytek i połowy odprowadzonej od sieci, wyniki to 9375 złotych, z czego 4500 zostaje zaoszczędzone, a 4875 otrzymuje się w wyniku sprzedaży energii w cenie 75 gr/kWh. Jak widać, inwestycja po 9 latach stosowania zwróci się.

Inwestując w taryfy gwarantowane FIT, w ciągu 15 lat nie tylko koszt w całości się zwraca, ale też inwestor otrzymuje zysk wynoszący ponad 50%. Warte uwagi są więc urządzania, których przewidywalny czas użytkowania jest długi, gdyż po upływie 25 lat zyski będą niewspółmiernie wzrastać.
Taryfy gwarantowane FIT mają na chwilę obecną jedynie jedną wadę – ograniczenie do 500 MW limitu instalacji do 10 kW i 300 MW instalacji do 3 kW Korzystając z taryfy FIT, musisz zatem podłączyć się do sieci energetycznej tuż po tym, jak w 2016 r. wejdzie w życie nowa ustawa. Każdy zainteresowany już wie, że limit instalacji, jaki obejmują taryfy FIT, nie wystarcza wszystkim chętnym i szybko się wyczerpie wraz z początkiem 2016 roku.